Skip to main content

VERWERKERSVOORWAARDEN
Overstagh B.V.

 1. Algemeen

In deze verwerkersvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze verwerkersvoorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.
  2. Verwerker: Overstagh B.V. , en alle aan Overstagh B.V. gelieerde entiteiten, eveneens Opdrachtnemer.
  3. Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.
  4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.
  5. Opdrachtnemer: Overstagh B.V., eveneens Verwerker.
  6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.
  7. Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Opdrachtnemer, eveneens Verwerker, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
  8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 1. Toepasselijkheid verwerkersvoorwaarden
  1. Deze verwerkersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.
  2. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens zoals omschreven in Annex 1.
  3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.
  4. Dit zijn verwerkersvoorwaarden in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging.
  5. Deze verwerkersvoorwaarden maken, net als de Algemene voorwaarden van Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.
 1. Reikwijdte verwerkersvoorwaarden
  1. Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Verwerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Annex 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze verwerkersvoorwaarden.
  2. Verwerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze verwerkersvoorwaarden, met name met hetgeen is opgenomen in Annex 1. Verwerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.
  3. De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Verwerker te rusten.
  4. De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Verwerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  5. Verwerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.
 1. Verplichting Verantwoordelijke
  1. Verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Verwerker worden verstrekt.
 1. Geheimhouding
  1. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
  2. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 1. Geen verdere verstrekking
  1. Verwerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Verwerker opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.
  2. Verwerker zal voor de Werkzaamheden gebruik maken van derden (sub-verwerkers). Met het instemmen van Verantwoordelijke met de Overeenkomst heeft Verwerker toestemming gekregen om van de sub-verwerkers gebruik te maken. Dit onder de voorwaarden zoals onder artikel 10.1 omschreven.
 1. Beveiligingsmaatregelen
  1. Verwerker zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Gegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in Annex 2 bepaald.
  2. Verwerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 1. Toezicht op naleving
  1. Verwerker stelt Verantwoordelijke in staat om eenmaal per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van Verwerker te controleren van de verwerkersvoorwaarden en met name van de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen zoals genoemd in artikel 7.
  2. Verwerker is verplicht in het kader van de controle genoemd in lid 1 een overzicht te verstrekken van de Gegevens die worden verwerkt.
  3. Verwerker verstrekt op verzoek van Verantwoordelijke eenmaal per jaar een rapportage aan Verantwoordelijke waarin Verwerker informeert over de stand van de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in artikel 7.
  4. Verantwoordelijke en Verwerker kunnen naar aanleiding van de onder artikel 8.3 benoemde rapportage samen nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen.
 1. Datalek
  1. Zo spoedig mogelijk nadat Verwerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Verwerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Verwerker informatie verstrekken over: de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen.
  2. Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.
 1. Subverwerkers
  1. Indien Verwerker op grond van de Overeenkomst zijn verplichtingen mag uitbesteden aan derden, legt Verwerker aan de betreffende derde deze verwerkersvoorwaarden op, danwel sluit Verwerker met deze subverwerker een (sub)verwerkersovereenkomst betreffende de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de subverwerker.
 1. Ondersteuning Verantwoordelijke
  1. Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen van Verantwoordelijke op grond van de artikelen 32 tot en met 36 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Verwerker is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 82 Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald, voor schade of nadeel voor zover dat ontstaat door zijn werkzaamheid. Verwerker is slechts aansprakelijk voor schade die aan hem kan worden toegerekend in het kader van zijn werkzaamheden volgens deze verwerkersvoorwaarden en/of niet-nakoming van verplichtingen door Verwerker onder deze verwerkersvoorwaarden.
 1. Duur en beëindiging
  1. Deze verwerkersvoorwaarden zijn geldig zolang Verwerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker. Zolang door Verwerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke zijn deze verwerkersvoorwaarden op deze relatie van toepassing.
  2. Indien Verwerker op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Verwerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 4 weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
  3. Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker kan Verantwoordelijke aan Verwerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Verwerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig.
  4. Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.
 1. Nietigheid
  1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze verwerkersvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze verwerkersvoorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op deze verwerkersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen in verband met de verwerkersvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
  3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

ANNEX 1

GEGEVENS EN DOELEINDEN

De Verantwoordelijke laat de Verwerker de volgende Gegevens door Verwerker verwerken in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend, kunnen vallen acquisitie, new business, salestrainingen en callcenter activiteiten.

 1. Naam (initialen, achternaam)
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Geboortedatum
 5. Woonplaats
 6. Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
 7. Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 8. NAW-gegevens, BSN-nummer en gegevens ID-bewijs van personeelsleden van Verantwoordelijke
 9. NAW-gegevens en BSN-nummer, indien relevant en nodig voor de Werkzaamheden, van klanten van Verantwoordelijke

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

 1. De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Verwerker.
 2. Het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Verwerker dan wel subverwerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem.
 3. Het gegevens- en technische beheer, ook door een subverwerker.
 4. De hosting, ook door een subverwerker.

ANNEX 2

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De Verwerker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Back-up- en herstelprocedures.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen en netwerken.
 • Geïmplementeerd beveiligingsbeleid en ICT gedragscode.
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten.
 • Indringeralarm.
 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes en/of 2e factor authenticatie.
 • Subverwerkersovereenkomsten met derden.
 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden.